Z dniem 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana przepisów dotyczących wystawiania faktur do sprzedaży zarejestrowanej uprzednio na kasie, czyli tzw. „faktury do paragonu”. Jest w niej zapisane, że przedsiębiorca prowadzący sprzedaż na kasie na rzecz osoby prowadzącej działalność gospodarczą, wystawia fakturę do tak zarejestrowanej sprzedaży tylko i wyłącznie  na podstawie paragonu zawierającego numer NIP nabywcy.

Do wystawienia faktury na podstawie paragonu z numerem NIP obliguje art. 106b ust. 5 ustawy o VAT:

W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej”.

W praktyce, oznacza to, że w momencie dokonywania transakcji nabywca powinien poinformować sprzedawcę, że dokonuje zakupów na rzecz firny i potrzebuje NIP na paragonie.

interpretacji z dnia 15.12.2020:

„…przepisy wymuszają pewną konsekwencję podatnika. To znaczy, jeżeli dokonuje on zakupu jako podatnik, a nie jako konsument, to powinien o tym fakcie poinformować sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu i przedstawić sprzedawcy swój numer identyfikujący go na potrzeby podatku w taki sposób, aby sprzedaż towarów lub usług była właściwie udokumentowana – albo fakturą VAT albo paragonem z tym numerem pozwalającym na ewentualne późniejsze prawidłowe wystawienie do tego paragonu faktury zawierającej ten numer.

Tylko taki paragon będzie podstawą do późniejszego wystawienia faktury sprzedaży.  Nabywca może zwrócić się z żądaniem wystawienia  faktury w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano transakcji.

W przypadku paragonu do kwoty 450 zł brutto, który zawiera numer NIP nabywcy.

W tym przypadku już sam paragon stanowi fakturę uproszczoną i traktowany jest jak faktura. Tym samym do takiego paragonu nie wystawia się faktury i traktuje się go jak zwykłą fakturę, na co wskazuje zapis w art. 106E ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.